Skip to main content

PRTC sẽ tổ chức các buổi điều trần công cộng để bàn thảo về việc to khai triển khu vực vận chuyển vi mô ở khu vực Dumfries-Triangle-Quantico

Ủy Ban Chuyên Chở Potomac và Rappahannock
Thông Báo về Buổi Điều Trần Công Cộng

Ủy Ban Chuyên Chở Potomac và Rappahannock (Potomac and Rappahannock Transportation Commission, hay PRTC) sẽ tổ chức các buổi điều trần công cộng để bàn thảo về việc to khai triển khu vực vận chuyển vi mô ở khu vực Dumfries-Triangle-Quantico phía đông Quận Prince William. Các buổi điều trần công cộng được tổ chức vào.

Ngày thứ Ba, 21 tháng Hai, 2023
Từ 6:00 chiều đến 8:00 tối

OmniRide Transit Center
14700 Potomac Mills Road
Woodbridge, VA 22192

Ngày thứ Năm, 23 tháng Hai, 2023
Từ 6:00 chiều đến 8:00 tối

Lillian Carden Community Center
222 3rd Avenue
Quantico, VA 22134

Phiên nghe
Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023

Từ 10:00 sáng – 12:00 chiều tối
Town of Dumfries Council Chambers
17739 Main Street, Suite 200
Dumfries, VA 22026

Những tài liệu thông tin sẽ được đăng trên mạng lưới OmniRide.com trước các buổi điều trần. Các ý kiến về đề nghị vận chuyển vi mô này có thể gởi qua điện thư đến publichearing@omniride.com cho đến ngày thứ Năm, 2 tháng Ba, 2023 lúc 5:00 chiều.

Những người cần trợ giúp đặc biệt để tham gia các buổi họp (như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, thông dịch viên tiếng nước ngoài, hoặc bản trình bày ở dạng thay thế như chữ nổi Braille) cần liên lạc với OmniRide muộn nhất là ngày Thứ Ba, 7 tháng Hai, 2023 lúc 5:00 chiều tại publichearing@omniride.com hoặc số điện thoại 703-580-6122.