Skip to main content

Thông Báo cho Công Chúng: OmniRide sẽ tổ chức buổi điều trần công cộng để bàn thảo về những thay đổi đề nghị cho tuyến buýt Nhanh từ Dale City và Lake Ridge đến Mark Center

OmniRide sẽ tổ chức buổi điều trần công cộng để bàn thảo về những thay đổi đề nghị cho tuyến buýt Nhanh từ Dale City và Lake Ridge đến Mark Center. Những thay đổi đề nghị sẽ cải tiến hiệu quả dịch vụ bằng cách đáp ứng nhu cầu tốt hơn. Những thay đổi được đề nghị như sau:

  • Hợp nhất vĩnh viễn các tuyến Dale City – Mark Center và Lake Ridge – Mark Center thành một tuyến có hiệu lực từ ngày 7 tháng Sáu, 2021
  • Tuyến hợp nhất phục vụ cho Dale City Commuter Lot, Telegraph Road Commuter Lot và Horner Road Commuter Lot

Buổi điều trần công cộng sẽ được tổ chức vào 7:00 chiều thứ Năm, ngày 26 tháng Tám, 2021 tại Trung Tâm Chuyên Chở OmniRide, 14700 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA

Những tài liệu thông tin sẽ được đăng trên mạng lưới OmniRide.com trước buổi điều trần. Quý vị có ý kiến về đề nghị này có thể gởi điện thư đến  tới 5:00 chiều ngày 2 tháng Chín, 2021.

Những người cần trợ giúp đặc biệt để tham gia buổi điều trần công cộng (như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, thông dịch viên tiếng nước ngoài, hoặc bản trình bày ở dạng thay thế như chữ nổi Braille) cần liên lạc với OmniRide muộn nhất là 5:00 chiều ngày 12 tháng Tám, 2021 theo điện thư publichearing@omniride.com hoặc số điện thoại 703-730-6122.

Dịch Vụ Xe Buýt Đi Làm ở Mark Center Buổi Điều Trần Công Cộng