Skip to main content

Thông Báo cho Công Chúng: OmniRide sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng và một buổi họp để bàn thảo về đề nghị thay đổi Tuyến 68 (Route 68) Manassas Park thuộc Tuyến địa phương OmniRide

OmniRide sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng và một buổi họp để bàn thảo về đề nghị thay đổi Tuyến 68 (Route 68) Manassas Park thuộc Tuyến địa phương OmniRide.

Buổi Điều Trần Công Cộng: Thứ Tư, ngày 25 tháng Tám, 2021, lúc 7:00 chiều.
Manassas City Hall, 9027 Center Street, Manassas, VA

Buổi Họp: Thứ Tư, ngày 15 tháng Chín, 2021, lúc 9:00 sáng.
Manassas Park Community Center, 99 Adams Street, Manassas Park, VA

Đề nghị thay thế tuyến xe buýt 68 (Route 68) Manassas Park thuộc Tuyến xe buýt địa phương OmniRide bằng hệ thống microtransit phục vụ theo nhu cầu, nâng cao hiệu quả bằng cách điều chỉnh các dịch vụ chuyên chở theo nhu cầu của hành khách.

Những tài liệu thông tin sẽ được đăng trên mạng lưới OmniRide.com trước buổi điều trần. Quý vị nào có ý kiến về đề nghị này có thể gởi điện thư đến publichearing@omniride.com muộn nhất là 5:00 chiều ngày 22 tháng Chín, 2021.

Những người cần trợ giúp đặc biệt để tham gia buổi điều trần công cộng (như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, thông dịch viên tiếng nước ngoài, hoặc bản trình bày ở dạng thay thế như chữ nổi Braille) cần liên lạc với OmniRide muộn nhất là 5:00 chiều ngày 11 tháng Tám, 2021 theo điện thư publichearing@omniride.com hoặc số điện thoại 703-730-6122.

Manassas Park Rt. 68 Microtransit: Điều Trần Công Cộng, ngày 25 tháng Tám, 2021