Skip to main content

Buổi Điều Trần Công Cộng cho Ngân Sách Đề Nghị cho Tài Khóa 22 của PRTC/OmniRide

Posted: 03/29/2021

 

Ủy Ban Chuyên Chở Potomac và Rappahannock sẽ tổ chức buổi điều trần công cộng cho ngân sách đề nghị Tài Khóa 22 và danh sách Các Dự Án Liên Bang Tham Gia Tài Khóa 22. Buổi họp sẽ được tổ chức vào lúc 6:00 chiều thứ Tư, ngày 21 tháng Tư, 2021/  Tìm hiểu thêm tại đây.